Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry SPPZPaFP

SPH ZPS - prenášaný predmet

Doc. Maslen oznamuje, že skúšky v skrátenom skúškovom období pre 3. ročník v dennom bakalárskom štúdiu a pre 4. ročník v externom bakalárskom štúdiu z predmetu SPH ZPS bude realizovať  dištančnou formou. Katedra vypíše pre daný predmet termíny v systéme MAIS a študentom budú jednotlivo zasielané prípadové štúdie obsahujúce zadanie skutkového stavu, otázky k prípadu a súvisiacu právnu úpravu. Rovnakým spôsobom bude doc. Maslen hodnotiť aj predmet Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov.
 

SPH ZPS

Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. oznamuje, že v čase prerušenia prezenčnej výučby sa výučba predmetu Správne právo hmotné ZPS  uskutočňuje formou samoštúdia.

SPH OSS

Podmienky priebežného hodnotenia predmetu SPH OSS v LS akad. r. 2019/2020 (študenti EŠ 3. roč., 3. roč. DŠ IŠP, Erazmus)

Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. ako výlučný skúšajúci učiteľ si dovoľuje vážených kolegov:

SPH - samoštúdium II

Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. oznamuje, že v čase prerušenia prezenčnej výučby sa výučba predmetu Správne právo hmotné ZPS  uskutočňuje formou samoštúdia.

Študenti sú povinní vypracovať prípadové štúdie. Zdroj učebnica: Košičiarová, S. a kol.: Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného. IURA EDITION, 2010.

26.3.2020 - prípadové štúdie (kapitola 17.)

SPH - samoštúdium

Samoštúdium pre všetky skupiny SPH

učebnica: Košičiarová, S.: Správne právo hmotné, Všeobecná časť, ALEŠ ČENEK

obsah prednášky z 5.3.2020 - samoštúdium s. 217 - 225

obsah prednášky z 12.3.2020 - samoštúdium s. 226 - 240

obsah prednášky z 19.3.2020 - samoštúdium s. 240 - 247

 

Študenti sú povinní vypracovať prípadové štúdie.

Prípadové štúdie SPH - skupina č. 1 a 4

Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. oznamuje, že v čase prerušenia prezenčnej výučby (od 10.3.2020 do 24.3.2020) sa výučba predmetu Správne právo hmotné ZPS v seminárnych skupinách č. 1 a 4 uskutočňuje formou samoštúdia.

Študenti sú povinní vypracovať prípadové štúdie. Zdroj učebnica: Košičiarová, S. a kol.: Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného. IURA EDITION, 2010.

12.3.2020 - prípadové štúdie (kapitola 14. - 16.)

Konzultačné hodiny Mgr. Petry Janekovej

Dňa 05.11.2019 od 11:10 - 12:00 h. sa neuskutočnia konzultačné hodiny Mgr. Petry Janekovej z dôvodu sprevádzania šudentov PF TU na exkurzii na Okresnom súde Trnava. Konzultačné hodiny od 15:00 - 15:30 h. sa uskutočnia v predĺženom režime do 16:30 h.