Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Záverečné práce Katedry SPPZPaFP

Oznam pre študentov: témy záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2020/2021 a obhajovať v akademickom roku 2021/2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., doc. JUDr. Michal Malsen, PhD. a JUDr. Ľubica Masárová, PhD. nebudú so študentami dohadovať témy záverečných prác.

S JUDr. Michalom Aláčom, PhD. je možné dohodnúť si tému záverečnej práce e-mailom. Počet prác je 5.

 

Vážené študentky, vážení študenti,
tému Vašej bakalárskej práce si môžete dohodnúť s nasledovnými vyučujúcimi:

JUDr. Jana Venhartová, LL.M.

 1. Neprimerané podmienky v obchode s potravinami
 2. Opatrenia s rovnocenným účinkom v potravinárstve
 3. Označovanie potravín pre osobitné skupiny obyvateľstva

Študenti si môžu dohodnúť tému bakalárskej práce prostredníctvom e-mailu jana.venhartova@truni.sk.


Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

 1. Výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách
 2. Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá
 3. Správne delikty na úseku úradných kontrol potravín

Študenti si môžu dohodnúť tému bakalárskej práce prostredníctvom e-mailu samuel.rybnikar@truni.sk.

Rovnako aj témy bakalárskych prác zo správneho práva:

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

 1. Nepovolená stavba
 2. Konanie o zmene stavby pred jej dokončením
 3. Objasňovanie priestupkov
 4. Účastníci konania o preistupkoch
 5. Oprava chýb v katastrálnom operáte
 6. Zápis práv k nehnuteľnostiam záznamom
 7. Kasačná sťažnosť
 8. Žaloba proti nečinnosti orgánu verejnej správy
 9. Kompetenčná žaloba

Študenti si môžu dohdnúť tému bakalárskej práce prostredníctvom e-mailu samuel.rybnikar@truni.sk.

          

Mgr. Petra Janeková
počet tém: 3
spôsob komunikácie so študentom: počas online konzultačných hodín
oblasť zamerania: správne právo