Skočiť na hlavný obsah

ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA

studijni

Študijný poradca je poradcom študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, a poskytuje pomoc najmä pri sprostredkovaní študijných informácií vyplývajúcich zo študijného poriadku fakulty a ďalších predpisov a informácií o fungovaní štúdia na vysokej škole, pomoc pri zostavovaní študijných plánov, objasňovaní kreditového štúdia, pri výbere témy záverečnej práce, pri problémových situáciách pri písaní záverečnej práce, pri riešení komunikácie so školiteľom, pri plánovaní študijného pobytu, stáže, pomoc pri riešení konkrétnych problémov súvisiacich so štúdiom.

Študijný poradca poskytuje poradenstvo osobne, online (prostredníctvom video konferenčných nástrojov, napr. prostredníctvom MS Teams) alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie v čase zverejnených konzultačných hodín.

Rada študijných poradcov je poradným orgánom dekana fakulty, ktorý rieši otázky týkajúce sa študijného poradenstva študentom na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.

Usmernenie dekana PF TU č. 5/2023 - Činnosť Rady študijných poradcov 

 

Rada študijných poradcov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty:

Študijní poradcovia pre bakalárske štúdium:

Mgr. Katarína Kuklová, PhD. - katarina.kuklova [at] truni.sk

JUDr. Karin Vrtíková, PhD. - kvrtikova [at] gmail.comclass="spamspan"

Študijní poradcovia pre magisterské štúdium:

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD. - viktor.krizan [at] truni.sk

JUDr. Štefan Zeman, PhD. - stefanzemanpftu [at] gmail.com

Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD. - martin.bulla [at] truni.sk

Študijný poradca pre doktorandské štúdium:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. - zuzana.adamova [at] truni.sk
prodekanka pre doktorandské štúdium, rigorózne konanie a celoživotné vzdelávanie

 

Konzultácie počas konzultačných hodín, ktoré sú uverejnené na webovej stránke katedry/ústavu.

 

                                                                                                                                 Zverejnené dňa 21.1.2021