Skočiť na hlavný obsah

Študijné programy – Odporúčané študijné plány

Štúdium práva sa realizuje na fakulte bakalárskom a magisterskom študijnom programe (denná a externá forma) v odbore právo. Záujemcovia môžu ďalej pokračovať v doktorandskom štúdiu (v dennej a externej forme) v akreditovaných študijných programoch občianske právo, pracovné právo, teória a dejiny štátu a práva a trestné právo.

Ponúkané akreditované študijné programy nájdete TU

Študijný program je súbor predmetov a súbor pravidiel zostavený tak, že jeho úspešné absolvovanie umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie.

Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy hodnotenia študijných výsledkov.

Prvý, bakalársky stupeň štúdia sa sústreďuje na nadobudnutie čo najširšieho spektra poznatkov v rámci propedeutických disciplín, právnych dejín, rímskeho práva, ale najmä v oblastiach pozitívneho práva: ústavného, medzinárodného a európskeho práva, trestného práva hmotného a súkromného práva hmotného (občianske, rodinné, obchodné, pracovné právo).

Bakalárske študijné programy (odporúčané študijné plány) - predmety vyučované v jednotlivých ročníkoch

Druhý, magisterský stupeň štúdia nadväzuje ponukou detailnejších špecializovaných predmetov, širokej ponuky civilného a trestného procesného práva, rozvíja tzv. mäkké zručnosti (soft skills) a praktické schopnosti uchádzačov.

Magisterské študijné programy (odporúčané študijné plány) - predmety vyučované v jednotlivých ročníkoch

Doktorandský študijný program, tretí stupeň štúdia, pripravuje do praxe osobnosti spôsobilé ďalej rozvíjať právny poriadok Slovenskej republiky v rovine tvorby, realizácie a aplikácie práva, štúdium sa spravidla zameriava na určité právne odvetvie. 

Doktorandské študijné programy (odporúčané študijné plány) - predmety vyučované v jednotlivých ročníkoch