Skočiť na hlavný obsah

Zoznam špecializácií a študijných predmetov

ZOZNAM ŠPECIALIZÁCIÍ, ŠTUDIJNÝCH PREDMETOV RIGORÓZNEJ SKÚŠKY A PREDSEDOV RIGORÓZNYCH KOMISIÍ PRE JEDNOTLIVÉ ŠPECIALIZÁCIE

 

    Špecializácia
               
    Predseda rigoróznej komisie
Študijné predmety

V prípade možnosti alternatívneho výberu viac ako dvoch študijných predmetov si uchádzač vyberie dva študijné predmety prislúchajúce k danej špecializácii

  Teória práva

  doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.

 • Teória štátu
 • Teória práva

  Rímske právo

  doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D.

 • Rímskoprávne základy európskeho občianskeho práva
 • Dejiny a pramene rímskeho práva

  Svetové dejiny štátu a práva

  doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D.

 • Svetové dejiny – dejiny štátu
 • Svetové dejiny – dejiny práva

  Právne dejiny Slovenska

  prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA

 • Dejiny práva na území Slovenska
 • Dejiny štátu na území Slovenska

  Medzinárodné právo verejné

  doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

 • Všeobecné inštitúty medzinárodného práva verejného
 • Osobitné odvetvia medzinárodného práva verejného

  Európske právo

  doc. JUDr. Peter Varga, PhD.

 • Inštitucionálne právo EÚ
 • Materiálne právo EÚ

  Ústavné právo

  doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.

 • Ľudské práva a právny štát
 • Inštitucionálna časť ústavného práva

  Správne právo

  doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

 • Právne záruky vo verejnej správe 
 • Administratívnoprávna zodpovednosť a kontrola verejnej správy
 • Správne konanie
 • Osobitné správne konania

  Finančné právo

  doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

 • Finančné právo
 • Administratívnoprávne aspekty výkonu verejnej správy

  Právo životného prostredia

  prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.

 • Environmentálne aspekty výkonu verejnej správy 
 • Administratívnoprávne  aspekty výkonu verejnej správy

  Trestné právo

  prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

 • Trestné právo hmotné
 • Trestné právo procesné

  Občianske právo hmotné

  prof. JUDr. Monika Jurčová, PhD.

 • Občianske právo hmotné - všeobecná časť a záväzkové právo
 • Občianske právo hmotné – vecné, dedičské a rodinné právo

  Občianske právo procesné

  prof. JUDr. Monika Jurčová, PhD.

 • Civilné sporové konanie
 • Civilné mimosporové konanie
 • Exekučné konanie

  Právo duševného vlastníctva

  prof. JUDr. Monika Jurčová, PhD.

 • Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
 • Práva priemyselného vlastníctva

  Medzinárodné právo súkromné

  doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M.

 • Medzinárodné právo súkromné
 • Medzinárodné právo procesné a justičná spolupráca v civilných veciach

  Obchodné právo

  doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

 • Právo obchodných spoločností
 • Obchodné záväzky a súťažné právo

  Pracovné právo

  prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

 • Pracovný pomer
 • Pracovnoprávne vzťahy

  Právo sociálneho zabezpečenia

  doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.

 • Príspevkové systémy sociálnej ochrany
 • Systémy sociálnej pomoci