Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Otázky na skúšky Katedry OaOP

Občianske právo hmotné - všeobecná časť

program prednášok, otázky na skúšku

 

Občianske právo hmotné I

otázky na ústnu skúšku

 

Občianske právo hmotné II (vecné, dedičské právo a záväzkové právo)

otázky na skúšku

 

Rodinné právo

otázky na skúšku a program prednášok

 

Obchodné právo 1
okruh otázok

 

Obchodné právo 2
otázky na skúšku

 

Občianske právo procesné I

 

Občianske právo procesné II

otázky na skúšku 

 

Ochrana spotrebiteľa v slovenskom a európskom súkromnom práve
infolist

 

Podnikateľské právo

okruh otázok

 

Konkurz a reštrukturalizácia
otázky na skúšku

 

Bytové právo
informačný list dostupný v MAISe
sylabus predmetu a podmienky hodnotenia