Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Otázky na skúšky Katedry OaOP

Občianske právo hmotné - všeobecná časť
harmonogram prednášok, otázky na skúšku a podmienky hodnotenia

Občianske právo hmotné II ( vecné, dedičské právo a záväzkové právo)
otázky na skúšku

Rodinné právo
podmienky hodnotenia a podklady k výučbe

Obchodné právo 1
otázky na skúšku

Obchodné právo 2
otázky na skúšku

Občianske právo procesné I

Občianske právo procesné II
otázky na skúšku

Ochrana spotrebiteľa v slovenskom a európskom súkromnom práve
infolist

Zmluvné právo

Konkurz a reštrukturalizácia
otázky na skúšku

Mimosúdne riešenie sporov

Deliktné právo

Európske súkromné právo
otázky na skúšku

Civil law
otázky na skúšku

Droit européen des contracts
otázky na skúšku

Einfuhrung in das slowakische Privatrecht

Europaisches VertragsrechtEuropean Contract Law
otázky na skúšku