Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Vedeckovýskumná činnosť Katedry OaOP

05.04.2018: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizuje sériu diskusných seminárov pod zastrešujúcim názvom Trnavské právnické debaty. Semináre budú venované aktuálnym témam, ktoré rezonujú v slovenskej právnickej obci. Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na ďalší z týchto seminárov venovaný dvom otázkam súvisiacim s úrokmi a úrokmi z omeškania. Prvá z nich sa týka premlčania úrokov z omeškania, teda toho, či sa úroky z omeškania premlčujú samostatne za každý deň omeškania alebo ako celok spoločne s istinou. Druhá otázka sa týka kumulácie úrokov a úrokov z omeškania po zosplatnení úveru, resp. pôžičky. Seminár bude vedený formou panelovej diskusie, na ktorej budú postupne rozoberané argumenty jednotlivých názorových prúdov. Zhrnutie základnej argumentácie týchto prúdov nájdete tu. Seminár sa uskutoční dňa 27. 4. 2018 (piatok) na pôde Právnickej fakulty, Kollárova 10, Trnava, miestnosť č.12, o 9:00 hod. Seminára sa môžete zúčastniť pasívne, ako aj aktívne ako diskutujúci. Z kapacitných dôvodov prosíme o registráciu Vašej účasti, a to prostredníctvom nasledovného linku: https://goo.gl/forms/uYbNhjY1xbKa9nId2, alebo o potvrdenie  účasti emailom zaslaným na adresu pravnickedebaty@gmail.com. Účasť na seminári nie je nijako spoplatnená. V prípade, ak by ste pre administratívne účely potrebovali osobitnú pozvánku, prosíme, zašlite nám e-mail na adresu pravnickedebaty@gmail.com. Veríme, že vzhľadom na aktuálnosť oboch tém bude diskusný seminár prínosom nielen pre jeho účastníkov, ale aj pre aplikačnú prax. Dúfame preto, že aj za Vašej osobnej účasti sa nám podarí úspešne zahájiť spomínanú sériu Trnavských právnických debát.

03.03.2018: Členovia našej katedry sú spoluorganizátori konferencie "Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi" na tému "Spotrebiteľský kódex: áno či nie?", ktorá sa uskutoční v dňoch 31.05.2018 - 01.06.2018 v Brne na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity. Bližšie informácie spolu s programom konferencie je možné nájsť tu http://iuridica.truni.sk/aktuality/zasady-europskeho-sukromneho-prava-v-... . Uvedená aktivita je realizovaná v rámci riešenia grantu APVV Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva.

18.08.2017: členovia našej katedry sa podieľajú na organizovaní konferencie na témy "Novinky v exekučnom a konkurznom práve, upomínacie konanie a ochrana spotrebiteľa vo finančných službách, P2P finančné služby a ochrana spotrebiteľa", ktorá sa uskutoční dňa 13.11.2017. Bližšie informácie spolu s pozvánkou a podmienkami účasti tu.

02.06.2017: doc. Jurčová a Mgr. Maslák participovali na príprave štúdie zameranej na prieskum spotrebiteľského a marketingového práva v Európskej únii za Slovenskú republiku. Záverečnú správu zo štúdie si je možné prečítať tu: Part 3 - Country reporting.

20.05.2017: Dňa 26.05.2017 sa na našej fakulte v miestnosti č. 12 uskutoční diskusný seminár na témy "Šedý alebo čierny zoznam v ochrane spotrebiteľa" a "Záložné právo medzi hmotným a procesným právom" v rámci riešenia projektu APVV Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva, bližšie tu.

04.05.2017: V dňoch 12.05.2017-13.05.2017 sa členovia katedry zúčastnia výjazdového rokovania v rámci riešenia projektu VEGA 1/0094/15 "Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky - analýza a tvorba terminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov." Program seminára tu.

10.1.2017: Dňa 20.01.2017 sa uskutoční diskusný seminár na témy „Viazanosť súdu rozhodnutím správneho orgánu (a vice versa?) vo veci neprijateľných podmienok a účinky rozhodnutia o neprijateľnej podmienke (príp. aj o nekalých praktikách)“ a „Kompetenčný konflikt medzi správnymi orgánmi“ v rámci riešenia projektu APVV: Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva. Bližšie tu.

10.01.2017: Dňa 11.01.2017 sa uskutoční stretnutie riešiteľov projektu "Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky - analýza a tvorba terminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov", pozávnka na stretnutie s programom tu.

 

Projekty APVV

Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva, zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Jurčová, PhD., obdobie riešenia: 07/2015 – 06/2019

 

Medzinárodné projekty

V pozícii členov riešiteľského kolektívu sa členovia katedry podieľajú a v minulosti podielali na riešení medzinárodných projektov:

Study on all mandatory rules applicable to contractual obligations in contracts for sales of tangible goods sold at a distance and, in particular online (N° JUST/2015/RCON/PR/CIVI/0066), aktívni spoluriešitelia projektu za Slovenskú republiku: doc. Jurčová, Dr. Budjač, Dr. Mészáros na projekte zameranom na záväznosť pravidiel podľa právnej úpravy predaja hnuteľných vecí na diaľku

Trento Common Core Project on Contractual Remedies, aktívni spoluriešitelia projektu: Doc. Jurčová, Dr. Novotná, Dr. Zámožík a Mgr. Štefanko.

No JUST/2012/EVAL/CT/0123/A4 conducting comparative law analysis of national consumer protection measures of 14 Members States with the corresponding provisions in the proposal for the Regulation on Common European Sales Law (COM(2011) 635), doc. Jurčová a Dr. Budjač participujú za Slovenskú republiku na komparatívnom projekte zameranom na prostriedky ochrany spotrebiteľa vo vzťahu k návrhu Nariadania o spoločnom kúpnom práve.

TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - doba riešenia projektu 04/2012 – 10/2015. Hlavným riešiteľom projektu financovaného Európskou úniou v rámci 7RP je University of Bremen, Nemecko. Doc. Jurčová (ako národný supervízor) a Mgr. Štefanko (ako národný spravodajca) sú členmi pracovnej skupiny jedného zo spolurieštieľov projektu, ktorým je University of Silesia, Poľsko. Bližšie informácie o projekte je možné nájsť na http://www.tenlaw.uni-bremen.de/ a výstupy z projektu na http://www.tenlaw.uni-bremen.de/reports.html a http://www.tenlaw.uni-bremen.de/brochures.html.

Štúdia o uplatňovaní voliteľných nástrojov v Európe, číslo projektu IP/C/JURI/FWC/2009-064/LOT1, riešený členmi KOP a OP a ÚPDV na základe žiadosti o spoluprácu od združenia Trans Europe Experts (TEE) Paríž, Francúzsko – zastúpenie prof. Bénédicte Fauvarque-Cosson. Projekt bol riešený v roku 2011 pre potreby Európskeho parlamentu v Bruseli. Koordinátorkou projektu za SR  bola JUDr. Monika Jurčová, PhD.

 

Členovia KOP a OP sa v roku 2012 aktívne zapojili do výzvy zverejnenej Medzinárodným visegradským fondom a pod vedením JUDr. Jozefa Zámožíka, PhD. a JUDr. Zuzany Nevolnej, PhD. predložili návrh na riešenie projektu číslo 11230044 s názvom „Proposal for Regulation on a Common Ruropean Sales Law – a new legal regime for domestic and cross-border trade“, ktorý bol odsúhlasený na financovanie a bude riešený v období 01/2013 – 06/2013.

 

VEGA projekty

Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky - analýza a tvorba terminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany  podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov, zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., číslo projektu 1/0094/15, obdobie riešenia: 2015 - 2018

Princípy nadnárodného civilného procesu, ich perspektívy a možnosti inšpirácie slovenskej právnej úpravy de lege ferenda, zodpovedná riešiteľka: JUDr. Uhliarová, PhD., obdobie riešenia: 2014 – 2016

Občianskoprávny režim zodpovednosti za jadrové škody – perspektívy a možnosti jeho ďalšieho vývoja na úrovni slovenského, medzinárodného a európskeho práva doba riešenia projektu 2012 – 2015, zodpovedná riešiteľka projektu JUDr. Marianna Novotná, PhD.

Europeizácia slovenského súkromného práva na pozadí kreovania európskeho zmluvného a deliktného práva ako spoločného základu súkromného práva európskych právnych poriadkov, číslo projektu 1/0665/10, doba riešenia projektu január 2010 – december 2011, zodpovedná riešiteľka projektu JUDr. Marianna Novotná, PhD.

 

KEGA projekty

Tvoriví zamestnanci z Katedry OP a OP boli v rokoch 2009 – 2011 členmi riešiteľského kolektívu KEGA projektu s názvom Tvorba bakalárskeho a magisterského študijného programu „Európske a medzinárodné právo v anglickom jazyku“ a v rámci riešenia projektu boli autormi učebných textov v anglickom jazyku.

Inštitucionálne projekty

Členovia Katedry OP a OP sa v priebehu posledných dvoch rokov aktívne zapojili do riešenia inštitucionálnych projektov a ich podiel na celkovom počte inštitucionálnych projektov riešených na Právnickej fakulte bol nasledovný:

 

Ostatné domáce projekty

Tvoriví zamestnanci z Katedry OP a EP boli v sledovanom období členmi riešiteľského kolektívu projektu Medzinárodné a európske právo, ktorý je súčasťou univerzitného projektu „Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní“. Projekt je riešenýv rámci Operačného programu Vzdelávanie s dobou riešena 06/2010 – 05/2013 a traja členovia Katedry OP a OP sú aktívne zapojení do jeho riešenia.

 

Zoznam úspešne ukončených projektov vzhľadom na dobu riešenia

 

Názov projektu

Číslo projektu

Začiatok riešenia

Ukončenie riešenia

 

 

 

 

členovia katedry"Implementácia voliteľného nástroja v oblasti európskeho súkromného práva"(súvisiace dokumenty v záložke "Oznamy katedry")

 

 

1/2012

JUDr. Marianna Novotná, PhD.„Europeizácia slovenského súkromného práva na pozadíkreovania európskeho zmluvného a deliktného práva ako spoločného základu súkromného práva európskych právnych poriadkov“

VEGA1/0665/10

  01/2010

   12/2011

prof.JUDr. Ján Lazar, DrSc.Základy občianskeho hmotného práva I. a II. diel

inštitucionálnyprojekt PF TU č. 13/1999

01/1999

03/2000

prof. JUDr. Ján Lazar, DrScZabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie

inštitucionálnyprojekt PF TU č.7/2002

01/2002

12/2002

JUDr. Marianna Novotná, PhD.Občianskoprávna zodpovednosť za jadrovú škodu

inštitucionálnyprojekt PF TU č. 10/2005

06/2005

03/2007

prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc.Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Europe- IX. Lubyho právnické dni

inštitucionálnyprojekt PF TU č. 1/2007

02/2007

12/2007

prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc.Vecné práva

inštitucionálnyprojekt PF TU č. 16/2007

01/2007

12/2008

prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc.Cenné papiere

inštitucionálnyprojekt PF TU č. 29/2007

01/2007

12/2008

doc. JUDr. Anna Halušková, CSc.Základné otázky obchodného práva

 inštitucionálnyprojekt PF TU č. 30/2007

01/2007

12/2008

prof.  JUDr. Ján Lazar,DrSc.Základné otázky kodifikácie slovenského súkromného práva

inštitucionálnyprojekt PF TU č. 35/2007

01/2007

12/2009

JUDr.Monika Jurčová , PhD.Mandate contract

inštitucionálnyprojekt PF TU č.08 /2008

09/2008

12/2009

JUDr.  Marianna Novotná, PhD.Prípadové štúdie z občianskeho hmotného práva

inštitucionálnyprojekt PF TU č. 11/2008

10/2009

12/2009

JUDr. Monika  Jurčová ,PhD.Pracovné listy z občianskeho práva hmotného

inštitucionálnyprojekt PF TU č. 29/2008

10/2008

12/2009

JUDr.. Jozef Zámožík , PhD.Rozhodcovské konanie

inštitucionálnyprojekt PF TU č. 30/2008

10/2008

12/2009

JUDr. Monik Jurčová , PhD.Princípy európskeho zmluvného práva (preklad pôvodného diela Principles of European Contract Law, Parts I. a II. Lando, O., Beale, H. (eds). Principles of European contract Law. Part III. Lando, O., Clive, E., Prum, A., Zimmermann, E. (eds.) Kluwer: Hague, 2000, 2003)

 inštitucionálnyprojekt PF TU č. 31/2008

  10/2008

 12/2010

 Inštitucionálne projekty PF TU, v ktorých riešení sa pokračuje 

 

 

 

Meno, priezvisko, tituly riešiteľa projektuNázov projektu

Číslo projektu

Začiatok riešenia

Ukončenie riešenia

JUDr. Marianna Novotná, PhD.Analýza súčasnej právnej úpravy  občianskoprávnej zodpovednosti  za jadrové škody v SR vo vzťahu k posúdeniu a návrhu riešenia vecnej novelizácie atomového zákona

 inštitucionálnyprojekt PF TU č. 27/2007

 01/2007

 12/2010

Mgr. Mgr. Pavol SojkaKonkurzné konanie

inštitucionálnyprojekt PF TU č. 2 /2009

01/2009

10/2011

JUDr. Milan Jančo, PhD.Európske súkromné právo

inštitucionálnyprojekt PF TU č. 7/2009

01/2009

07/2010

JUDr. Monika Jurčová, PhD.,JUDr. Milan Jančo, PhD.National Perspectives of European Private Law

inštitucionálnyprojekt PF TU č. 8/2009

01/2009

 12/2010

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.JUDr. Alexander Škrinár, CSc.Prípadové štúdie z  obchodného práva

inštitucionálnyprojekt PF TU č. 10/2009

11/2009

 12/2010

JUDr. Jozef Zámožík, PhD.Občianske právo procesné. Správne súdnictvo. Exekučné konanie. Konkurz a reštrukturalizácia. Rozhodcovské konanie.

 inštitucionálnyprojekt PF TU č. 14/2009

01/2009

 10/2010

JUDr. Marianna Novotná, PhD.Zodpovednostný a poistný systém SR vo vzťahu ku kompenzácii ujmy spôsobenej skutočnosťami katastrofického charakteru

 inštitucionálnyprojekt PF TU č. 15/2009

01/2009

 12/2010

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LLM.Slovenské a európske rodinné právo: učebné texty

inštitucionálnyprojekt PF TU č. 22/2009

12/2009

 12/2010

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LLM. Súkromnoprávna ochrana spotrebiteľa v slovenskom a európskom práve

 inštitucionálnyprojekt PF TU č. 23/2009

12/2009

 12/2010