Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry OaOP

Informácia k štátnej skúške z Občianskeho práva

Milé študentky, milí študenti,
 
keďže sa blížia termíny povinnej štátnej skúšky z občianskeho práva realizovanej on-line formou cez aplikáciu MS Teams, dovoľujeme si Vám poskytnúť nasledovné informácie, týkajúce sa skúšobného spojenia študenta s určeným členom komisie pred štátnou skúškou:
- skúšobné on-line pripojenie v aplikácii MS Teams sa uskutoční pred konaním všetkých termínov štátnej skúšky z občianskeho práva výlučne so študentmi, ktorí o takéto preskúšanie pripojenia prejavia záujem

Predmet "Zmluvné právo" vyučovaný aj sudkyňou Najvyššieho súdu SR

Vážení študenti,

keďže sa blíži zápis predmetov na akademický rok 2020/2021, radi by sme Vám dali do pozornosti povinne voliteľný predmet "Zmluvné právo", ktorý bude od nasledujúceho akademického roka vyučovaný aj sudkyňou Najvyššieho súdu SR, JUDr. Andreou Moravčíkovou, PhD. 

Skúška - OPH II záväzkové právo

Vážení študenti,

postupová skúška z predmetu Občianske právo hmotné II - záväzkové právo bude prebiehať formou testu v systéme Moodle. Pôjde o test s 30-timi výrokmi, u ktorých je potrebné označiť, či ide o pravdivý alebo nepravdivý výrok (Pravda/Nepravda). Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod.

Klasifikačná stupnica:

Informácia k štátnej skúške z Obchodného práva

"Skúška spojenia" prebehne vždy deň pred konaním štátnic v čase o 16:30 hod. okrem posledného termínu, kedy prebehne 2 dni vopred (t.j. pre tých študentov, ktorí majú štátnicu dňa 05.05.2020, prebehne dňa 04.05. o 16:30; pre štátnicujúcich dňa 06.05.2020 prebehne dňa 05.05.2020 o 16:30 hod.; pre štátnicujúcich dňa 07.05.2020 prebehne dňa 06.05.2020; pre štátnicujúcich dňa 09.05.2020 prebehne dňa 07.05.2020 o 16:30 hod.).

Informácia k predmetu OPP I

Milí študenti,

podklady k dištančnému systému výučby (prednášky, zadania) a skúšok z občianskeho práva procesného zverejňujeme v systéme moodle.

Občianske právo hmotné - Všeobecná časť (2. ročník Bc.) - skúška

Pôvodné termíny písomiek 26.03.2020 a 30.04.2020 a následne určený spoločný termín 30.04.2020 sa nahrádzajú novým termínom 06.05.2020. Rozsah otázok sa z pôvodne stanovených rozsahov pre jednotlivé termíny mení na rozsah všetkých otázok predmetu. Zároveň sa upravuje počet bodov, ktoré možno na 1 písomke získať, a to na 40b. za testové otázky. Test bude sprístupnený cez systém Moodle dňa 06.05.2020 v čase od 12:00 do 12:30 hod.

Skúška z predmetu Podnikateľské právo

Vážení študenti,

skúška z predmetu Podnikateľské právo bude prebiehať formou testu v systéme Moodle. Pôjde o test s 15-timi testovými otázkami (vždy len jedna odpoveď je správna). Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod.

Klasifikačná stupnica:

15, 14 bodov – A

13 bodov – B

12, 11 bodov – C

10 bodov – D

9 bodov – E

8 a menej bodov – FX.

Vypracovanie testu bude časovo obmedzené. Pripravovať sa je potrebné z prezentácií zverejnených v systéme Moodle. Ak niekto niečomu nerozumie, napíšte mi, pokúsim sa bližšie vysvetliť.

Skúška z predmetu Obchodné právo I

Vážení študenti,

skúška z predmetu Obchodné právo I bude prebiehať formou testu v systéme Moodle. Pôjde o test s deviatimi testovými otázkami a dvomi otvorenými otázkami. Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod, za otvorenú otázku 3 body.

Klasifikačná stupnica:

15, 14 bodov – A

13 bodov – B

12, 11 bodov – C

10 bodov – D

9 bodov – E

8 a menej bodov – FX.

Vypracovanie testu bude časovo obmedzené, bližšie Vás ešte budeme informovať. Predmetom skúšky bude problematika po akciovú spoločnosť (vrátane akciovej spoločnosti).

Skúška z predmetu OPP II

Vážení študenti,

vzhľadom na súčasnú situáciu skúška z predmetu OPP II bude obdobnou formou, ako tomu bolo v rámci OPP I, a to formou testu s 9-timi testovými otázkami (vždy len jedna odpoveď je správna) a s jednou otvorenou otázkou. Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod, za otvorenú otázku je možné získať 3 body.

Klasifikačná stupnica:
12-11=A
10=B
9=C
8=D
7=E
6-0=Fx.

Vyplnenie testu prebiehať prostredníctvom systému moodle. Vypracovanie testu bude časovo obmedzené, bližšie Vás ešte budeme informovať.