Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Záverečné práce Katedry OaOP

18.05.2018: Oznam pre diplomantov doc. Jurčovej a doc. Novotnej: Diplomanti, ktorých školiteľkami sú doc. Jurčová a doc. Novotná, odošlú v termíne do 30.6.2018 na e-mailovú adresu príslušnej školiteľky zoznam literatúry relevantnej k spracúvanej téme, návrh obsahu a tézy diplomovej práce. V prípade záujmu o osobnú konzultáciu počas konzultačných hodín prosíme diplomantov, aby o tejto skutočnosti e-mailovou správou informovali školiteľku s uvedením témy diplomovej práce. Zároveň si dovoľujeme informovať, že prácu je na pripomienkovanie potrebné odovzdať najneskôr do 31. 12. 2018 pre diplomantov doc. Novotnej a do 15. 1. 2019 pre diplomantov doc. Jurčovej.

13.03.2018: Obhajoby diplomových prác na našej katedre sa uskutočnia dňa 28.03.2018. Harmonogram obhajob diplomových prác tu.

01.12.2017: v prípade záujmu o dohodnutie si témy diplomovej práce nás môžete kontaktovať e-mailom alebo počas konzultačných hodín. Počet tém na dohodnutie a oblasti: doc. Jučová: 8 tém (zmluvné právo, zodpovednosť za vady, kolaboratívna ekonomika a kolaboratívne platformy - zmluvné a zodpovednostné vzťahy, postavenie subjektov, ochrana spotrebiteľa, porušenie zmluvy, zákon o zájazdoch a spojených cestovných službách), dr. Novotná: 8 tém (všeobecná časť, zodpovednosť za škodu, záväzky z bezdôvodného obohatenia, európske deliktné právo), dr. Nevolná: 8 tém (obchodné právo), dr. Gešková: 8 tém (civilný proces), dr. Škrinár: 2 témy (obchodné právo), dr. Štefanko: 7 tém (občianske právo hmotné okrem rodinného práva), dr. Maslák: 8 tém (spotrebiteľské rozhodcovské konanie, rozhodcovské konanie, civilné sporové konanie, pozemkové spoločenstvá, zàsady občianskeho práva, ochrana spotrebiteľa; navrhované témy: Úloha občianskeho práva v oblasti diskriminácie rómskeho etnika, Slušnosť v občianskom práve, Aktuálne otázky postavenia a činnosti pozemkových spoločenstiev v Slovenskej republike, Spresnenie (úprava) petitu súdom, Formalizmus v rozhodovacej činnosti slovenských súdov v občianskoprávnych veciach, Kolektívne žaloby v spotrebiteľských veciach, Abstraktná kontrola v spotrebiteľských veciach), doc. Csach: 8 tém (obchodné právo, medzinárodné právo súkromné), dr. Mészáros: 8 tém (občianske právo hmotné, obchodné právo - záväzky, občianske právo procesné - sporové konanie), dr. Dobrovodský: 2 témy (rodinné právo, ochrana spotrebiteľa).
15.06.2017: Dňa 20.06.2017 sa v miestnosti č. 319 (3. posch.) o 09:00 hod. uskutoční obhajoba diplomovej práce študentky Márie Demjaničovej.
15.06.2017: Dňa 22.06.2017 sa v miestnosti č. 314 (3. posch.) o 08:00 hod. uskutočnia obhajoby diplomových prác pre študentov: Grieč Milan, Králik Pavel, Kramárová Natália, Laskovičová Lucia, Stanková Mária, Zlámalová Magdaléna.
14.03.2017: Harmonogram obhajob diplomových prác na našej katedre (OPH, OPP, OP) tu.
09.01.2017 (aktualizované): zoznam dohodnutých tém diplomových prác tu a zoznam vypísaných diplomových prác na výber pre študentov tu pre predpokladanú obhajobu v akademickom roku 2017/2018.
02.12.2016: Možnosť dohodnutia témy diplomovej práce: Milí študenti, v období od 05.12.2016 do 17.12.2016 si môžte s členmi našej katedry dohodnúť tému diplomovej práce. Pre každého z vyučujúcich je stanovený maximálny počet prác, ktoré je možné školiť, na 8, základné tematické rozdelenie oblastí podľa vyučujúcich: doc. Jurčová - záväzkové právo, dr. Novotná - všeobecná časť Občianskeho zákonníka a deliktuálna zodpovednosť, dr. Dobrovodský - rodinné právo, dr. Mészáros - spotrebiteľské právo, dr. Štefanko - vecné a dedičské právo, doc. Csach - obchodné právo, dr. Škrinár - obchodné právo, dr. Nevolná - obchodné právo, Dr. Zámožík - civilné právo procesné, dr. Gešková - civilné právo procesné. Na základe individuálnej dohody je možné dohodnúť si tému aj mimo uvedených oblastí. Téma sa považuje za záväzne dohodnutú len vtedy, keď v období od 05.12.2016 do 17.12.2016 dôjde zo strany študenta k využitiu možnosti dohodnutia témy a zároveň v tom istom období zo strany konkrétneho vyučujúceho bude voľba študenta akceptovaná (v prípade, ak došlo k predbežnej dohode medzi študentom a vyučujúcim pred 05.12.2016, toto nemožno považovať za záväzné dohodnutie si témy diplomovej práce). Pre účely dohodnutie si témy diplomovej práce je možné využiť konzultačné hodiny členov katedry a tiež e-mailovú komunikáciu.
09.03.2016: Harmonogram obhajob diplomových prác na katedre podľa predmetov tu.
11.01.2016: Zoznam tém diplomových prác vrátane už dohodnutých s vyučujúcim pre zapísanie v akademickom roku 2015/2016 a predpokladanou obhajobou v akademickom roku 2016/2017 tu.
04.12.2015: Doc. Jurčová oznamuje študentom, ktorým je školiteľkou v tomto akademickom roku, aby jej v lehote do 15.01.2016 predložili pracovnú verziu diplomovej práce, inak nebude časový priestor na kontrolu a konzultácie spracovaného obsahu.
03.12.2015: Prihlasovanie na témy diplomových prác: Zoznam vyučujúcich a oblasti, v rámci ktorých je s konkrétnym školiteľom možné dohodnúť si tému práce, spolu s počtom prác, ktoré bude školiť, je možné pozrieť tu. Témy Dr. Dobrovodského ako školiteľa okrem tých, ktoré si je u neho možné individuálne dohodnúť podľa v predchádzajúcej časti uvedeného, si je možné pozrieť tu. Téma sa považuje za dohodnutú až na základe e-mailového potvrdenia vyučujúcim študentovi alebo podpísaním návrhového listu. Študent je povinný predložiť návrhový list, ktorý obsahuje jeho meno, názov témy v slovenskom a anglickom jazyku a stručnú osnovu práce (abstrakt), aby bola zrejmá schopnosť orientácie študenta v zvolenej téme. Návrhový list možno modifikovať po dohode s vyučujúcim, avšak študent je povinný mať ho vopred pripravený. Možnosť individuálneho dohodnutia témy práce je možná v období od 04.12.2015 do 19.12.2015.
09.06.2015: Opravné obhajoby diplomových prác na Katedre občianskeho a obchodného práva sa budú konať dňa 29.6.2015 o 8.00 hod. pre študentov: Alojz Svedek, Pavelková Jana, Ďurianová Martina, Némethová Mária, Mihalcová Ivana.
29.03.2015: Konečný rozpis harmonogramu obhajob diplomových prác: tu.
25.03.2015: ZMENA harmonogramu a rozpisu obhajob diplomových prác na katedre: finálny rozpis tu.
16.03.2015: Obhajoby diplomových prác ZMENA pre Občianske právo hmotné tu, zvyšná časť rozpisu obhajob podľa oznamu zo dňa 12.03.2015.
Harmonogram obhajob diplomových prác na katedre v akademickom roku 2014/2015 tu.
Témy diplomových prác pre akademický rok 2015/2016 tu.