Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Vyučované predmety Katedry OaOP

Občianske právo hmotné - všeobecná časť

Informačný list dostupný v MAISe

 

Občianske právo hmotné - rodinné právo

harmonohram prednášok, podmienky hodnotenia, podklady k výučbe

 

Občianske právo hmotné I

informačný list dostupný v MAISe
program prednášok a podmienky hodnotenia
otázky na skúšku

 

Občianske právo hmotné II
informačný list dostupný v MAISe
plán prednášok
otázky na skúšku
Prednáška - Spotrebiteľské zmluvy

 

Obchodné právo 1

informačný list dostupný v MAISe
otázky na skúšku
podmienky hodnotenia
program prednášok

 

Obchodné právo 2

informačný list dostupný v MAISe

otázky na skúšku

podmienky hodnotenia

program prednášok a cvičení

 

Občianske právo procesné I
informačný list dostupný v MAISe
sylabus predmetu
podmienky hodnotenia

 

Občianske právo procesné II
informačný list dostupný v MAISe
otázky na skúšku
sylabus predmetu

 

Ochrana spotrebiteľa v slovenskom a európskom súkromnom práve
informačný list dostupný v MAISe
podmienky hodnotenia: aktívna účasť na seminároch, spracovaná prípadová štúdia z vybranej problematiky ochrany spotrebiteľa, písomná práca na záver semestra 

 

Zmluvné právo
informačný list dostupný v MAISe
dotazník - "nemorálne" zmluvy
prípadové štúdie
podmienky hodnotenia

 

Konkurz a reštrukturalizácia
informačný list dostupný v MAISe

 

Mimosúdne riešenie sporov
informačný list dostupný v MASe
sylabus prednášok

 

Deliktné právo
informačný list dostupný v MAISe

 

Európske súkromné právo
informačný list dostupný v MAISe
sylabus predmetu
otázky na skúšku

 

Prípadové štúdie z obchodného práva

zadanie na 03.10.2017

informačný list dostupný v MAISe

 

Súborný seminár z občianskeho práva a aplikačná prax
informačný list dostupný v MAISe
Podmienky pre absolvovanie v letnom semestri akademického roka 2016/2017 pre denné aj externé štúdium tu.

 

Centrum právnej pomoci - právna klinika občianskeho práva
informačný list dostupný v MAISe

 

Centrum právnej pomoci - právna klinika rodinného práva
informačný list dostupný v MAISe

 

Bytové právo
informačný list dostupný v MAISe
syllabus a podmienky hodnotenia

 

Civil Law
informačný list dostupný v MAISe
otázky na skúšku
case studies
schedule

 

Droit européen des contracts
information sheet - MAIS
sylabus predmetu
otázky na skúšku

 

Einfuhrung in das slowakische Privatrecht
information sheet - MAIS

 

Europaisches Vertragsrecht
informačný list dostupný v MAISe

 

European Contract Law
information sheet - MAIS
schedule & literature
Lecture - Right to performance