Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Vyučované predmety Katedry OaOP

Občianske právo hmotné - všeobecná časť

Informačný list dostupný v MAISe

harmonogram výučby, podmienky hodnotenia, literatúra, otázky na skúšku

 

Občianske právo hmotné - rodinné právo

harmonohram prednášok, podmienky hodnotenia, podklady k výučbe

 

Občianske právo hmotné I

informačný list dostupný v MAISe
program prednášok a podmienky hodnotenia
otázky na skúšku

 

Občianske právo hmotné II
informačný list dostupný v MAISe

sylabus

otázky na skúšku

Prednáška - Spotrebiteľské zmluvy

Prednáška - Obsah záväzkov, zodpovednosť za vady

Prednáška - Zmena a zánik záväzkov

 

Obchodné právo 1

informačný list dostupný v MAISe

program prednášok
podmienky hodnotenia
okruh otázok

 

Obchodné právo 2

informačný list dostupný v MAISe

otázky na skúšku

podmienky hodnotenia

program prednášok a cvičení

 

Občianske právo procesné I
informačný list dostupný v MAISe
sylabus predmetu
podmienky hodnotenia

 

Občianske právo procesné II
informačný list dostupný v MAISe
otázky na skúšku
sylabus predmetu

 


Podnikateľské právo

sylabus predmetu

okruh otázok

 

Ochrana spotrebiteľa v slovenskom a európskom súkromnom práve
informačný list dostupný v MAISe
podmienky hodnotenia: aktívna účasť na seminároch, spracovaná prípadová štúdia z vybranej problematiky ochrany spotrebiteľa, písomná práca na záver semestra 

 

Konkurz a reštrukturalizácia

informačný list dostupný v MAISe

sylaby

 

Prípadové štúdie z obchodného práva

zadanie na 03.10.2017

informačný list dostupný v MAISe

podmienky hodnotenia

sylabus

 

Súborný seminár z občianskeho práva a aplikačná prax
informačný list dostupný v MAISe
Témy pre vypracovanie eseje z predmetu SSOP:

1.) Najlepší záujem dieťaťa s účinnosťou od 1.1.2016. Zmeny v zásadách zákona o rodine od 1.1.2016.

2.) Pestúnska starostlivosť a ústavná starostlivosť. Zmeny v úprave po 1.1.2016 - novela zákona o rodine č. 175/2015.

3.) Určenie rodičovstva. Zapretie otcovstva. Zmeny v úprave po 1.1.2016 - novela zákona o rodine č. 175/2015.

4.) Výchovné opatrenia. Náhradná osobná starostlivosť. Zmeny v úprave po 1.1.2016 - novela zákona o rodine č. 175/2015.

5.) Zásahy štátu do výkonu rodičovských práv. Zásahy štátu do výkonu rodičovských práv v kontexte rozhodovania Európskeho súdu pre ľudské práva.

 

Centrum právnej pomoci - právna klinika občianskeho práva
informačný list dostupný v MAISe

 

Centrum právnej pomoci - právna klinika rodinného práva
informačný list dostupný v MAISe

 

Bytové právo
informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu a podmienky hodnotenia