Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vyučované predmety Katedry OaOP

Úvod do štúdia práva

informačný list dostupný v MAISe

sylaby

 

Základy právnického vzdelávania

informačný list dostupný v MAISe

harmonogram výučby

 

OPH I / všeobecná časť

Informačný list dostupný v MAISe

sylaby

program prednášok, otázky na skúšku

 

Občianske právo hmotné - rodinné právo

sylaby

otázky na skúšku a program prednášok

 

Občianske právo hmotné I

sylabus predmetu, podmienky hodnotenia

otázky na ústnu skúšku

 

Občianske právo hmotné II

informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu

otázky na skúšku

 

Obchodné právo 1

informačný list dostupný v MAISe

program prednášok

podmienky hodnotenia 

okruh otázok

 

Obchodné právo 2

informačný list dostupný v MAISe

program prednášok

podmienky hodnotenia 

otázky na skúšku

 

Občianske právo procesné I

informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu

podmienky hodnotenia

 

Občianske právo procesné II

informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu

podmienky hodnotenia 

otázky na skúšku

 

Súborný seminár z občianskeho práva a aplikačná prax

informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu

podmienky hodnotenia

 

Zmluvné právo

informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu

podmienky hodnotenia a okruh otázok

 

Podnikateľské právo

sylabus predmetu

okruh otázok

 

Ochrana spotrebiteľa v slovenskom a európskom súkromnom práve

informačný list dostupný v MAISe

podmienky hodnotenia: aktívna účasť na seminároch, spracovaná prípadová štúdia z vybranej problematiky ochrany spotrebiteľa, písomná práca na záver semestra 

 

Konkurz a reštrukturalizácia

informačný list dostupný v MAISe

sylaby

 

Prípadové štúdie z obchodného práva

informačný list dostupný v MAISe

zadanie na 03.10.2017

podmienky hodnotenia

sylabus

 

Prípadové štúdie z civilného procesu

informačný list dostupný v MAISe

sylabus

podmienky hodnotenia

 

Bytové právo

informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu a podmienky hodnotenia

 

Centrum právnej pomoci - právna klinika občianskeho práva

informačný list dostupný v MAISe

 

Centrum právnej pomoci - právna klinika rodinného práva

informačný list dostupný v MAISe

 

Právna klinika pre občanov mesta Trnava

harmonogram, podmienky hodnotenia

príklady prípadov

Právna klinika bude v LS 2020/2021 prebiehať online formou. Študenti budú bližšie kontaktovaní vyučujúcim na ich e-mailové adresy.

 

Klinika obchodného práva

informačný list dostupný v MAISe

sylabus

podmienky hodnotenia

 

Introducción al Derecho Procesal Civil eslovaco

sylabus a podmienky hodnotenia

 

European Contract Law

course syllabus

case study exams