Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vyučované predmety Katedry OaOP

Úvod do štúdia práva

informačný list dostupný v MAISe

sylaby

 

Základy právnického vzdelávania

informačný list dostupný v MAISe

harmonogram výučby

 

Občianske právo hmotné - všeobecná časť

Informačný list dostupný v MAISe

sylaby

program prednášok, otázky na skúšku

OZNAM - zmena z dôvodu mimoriadnej situácie a prerušenia obdobia výučby:
Pôvodné termíny písomiek 26.03.2020 a 30.04.2020 a následne určený spoločný termín 30.04.2020 sa nahrádzajú novým termínom 06.05.2020. Rozsah otázok sa z pôvodne stanovených rozsahov pre jednotlivé termíny mení na rozsah všetkých otázok predmetu. Zároveň sa upravuje počet bodov, ktoré možno na 1 písomke získať, a to na 40b. za testové otázky. Test bude sprístupnený cez systém Moodle dňa 06.05.2020 v čase od 12:00 do 12:30 hod.

Podklady na obdobie prerušenia výučby v Moodle.

 

Občianske právo hmotné - rodinné právo

sylaby

otázky na skúšku a program prednášok

Ako už bolo oznámené pánom Dobrovodským počas online prednášky dňa 25.4.2020, stále platí zachovaná možnosť využiť priebežné písomky. Pôvodné termíny písomiek dňa 14.3.2020 a dňa 25.4.2020 sa nahrádzajú novým termínom v sobotu dňa 09.05.2020 o 11.00 hod.

Rozsah otázok sa z pôvodne stanovených rozsahov pre jednotlivé termíny mení na rozsah všetkých otázok predmetu. Bližšie pozri – web: http://iuridica.truni.sk/vyucovane-predmety-katedry-oaop - súbor: otázky na skúšku a program prednášok

Zároveň sa upravuje počet bodov, ktoré možno na písomke dňa 09.05.2020 získať, a to na 40b. za testové otázky.

Jedna testová otázka bude hodnotená 1 bodom. Vzor testovej otázky:

 

Osvojením zaniká vyživovacia povinnosť biologických rodičov k dieťaťu.

       

ÁNO          NIE

 

Test bude sprístupnený cez systém Moodle dňa 09.05.2020 v čase od 11:00 do 11:30 hod.

Stupnica hodnotenia zostáva zachovaná: Študent, ktorý dosiahne aspoň 24 bodov sa na záver výučbovej časti semestra rozhodne, či akceptuje výsledky priebežného hodnotenia ako výsledok skúšky.

Celkové hodnotenie:

40-38         A

37-35         B

34-32         C

31-29         D

28–24        E

 

Občianske právo hmotné I

sylabus predmetu

otázky na ústnu skúšku

 

Občianske právo hmotné II
informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu

otázky na skúšku

 

Obchodné právo 1

informačný list dostupný v MAISe

program prednášok

podmienky hodnotenia 

okruh otázok

 

Obchodné právo 2

informačný list dostupný v MAISe

program prednášok

podmienky hodnotenia 

otázky na skúšku

skúška z predmetu Obchodné právo II bude prebiehať písomne v systéme Moodle. Pôjde o test s deviatimi testovými otázkami a dvomi otvorenými otázkami. Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod, za otvorenú otázku 3 body.

Klasifikačná stupnica:

15, 14 bodov – A

13 bodov – B

12, 11 bodov – C

10 bodov – D

9 bodov – E

8 a menej bodov – FX.

Vypracovanie je časovo obmedzené - 10 minút pre testové otázky a 10 minút pre otvorené otázky (spolu pre obe). Študenti sa prihlásia na skúšku cez systém MAIS a vypracovenie prebehne v systéme Moodle.

 

Občianske právo procesné I

informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu

podmienky hodnotenia

 

Občianske právo procesné II
informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu

podmienky hodnotenia 

otázky na skúšku

 

Súborný seminár z občianskeho práva a aplikačná prax

informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu

podmienky hodnotenia

 

Zmluvné právo

informačný list dostupný v MAISe

 

Podnikateľské právo

sylabus predmetu

okruh otázok

 

Ochrana spotrebiteľa v slovenskom a európskom súkromnom práve

informačný list dostupný v MAISe

podmienky hodnotenia: aktívna účasť na seminároch, spracovaná prípadová štúdia z vybranej problematiky ochrany spotrebiteľa, písomná práca na záver semestra 

 

Konkurz a reštrukturalizácia

informačný list dostupný v MAISe

sylaby

 

Prípadové štúdie z obchodného práva

informačný list dostupný v MAISe

zadanie na 03.10.2017

podmienky hodnotenia

sylabus

 

Prípadové štúdie z civilného procesu

informačný list dostupný v MAISe

sylabus

podmienky hodnotenia

 

Bytové právo
informačný list dostupný v MAISe

 

Centrum právnej pomoci - právna klinika občianskeho práva
informačný list dostupný v MAISe

 

Centrum právnej pomoci - právna klinika rodinného práva
informačný list dostupný v MAISe

 

Právna klinika pre občanov mesta Trnava

harmonogram, podmienky hodnotenia

príklady prípadov

 

Klinika obchodného práva

informačný list dostupný v MAISe

sylabus

podmienky hodnotenia

 

Introducción al Derecho Procesal Civil eslovaco

sylabus a podmienky hodnotenia

 

European Contract Law

course syllabus

case study exams