Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Vyučované predmety Katedry OaOP

Občianske právo hmotné - všeobecná časť
Informačný list dostupný v MAISe
harmonogram prednášok, otázky na skúšku a podmienky hodnotenia

Občianske právo hmotné - rodinné právo
podmienky hodnotenia a podklady k výučbe

Medzinárodné a európske rodinné právo (akademický rok: 2014/2015)
podklady k výučbe:
Informácie a texty k voliteľnému predmetu: Medzinárodné a európske rodinné právo 2014/2015
Podklady k výučbe v zimnom sem. 2015/2016 Občianske právo hmotné II – rodinné právo
podmienky hodnotenia

Občianske právo hmotné I
informačný list dostupný v MAISe
program prednášok a podmienky hodnotenia
otázky na skúšku

Občianske právo hmotné II
informačný list dostupný v MAISe
plán prednášok
otázky na skúšku
Prednáška - Spotrebiteľské zmluvy

Obchodné právo 1
informačný list dostupný v MAISe
otázky na skúšku
podmienky hodnotenia
program prednášok

Obchodné právo 2
informačný list dostupný v MAISe
otázky na skúšku
podmienky hodnotenia

Občianske právo procesné I
informačný list dostupný v MAISe
sylabus predmetu
podmienky hodnotenia

Občianske právo procesné II
informačný list dostupný v MAISe
otázky na skúšku
sylabus predmetu

Ochrana spotrebiteľa v slovenskom a európskom súkromnom práve
informačný list dostupný v MAISe
podmienky hodnotenia: aktívna účasť na seminároch, spracovaná prípadová štúdia z vybranej problematiky ochrany spotrebiteľa, písomná práca na záver semestra 

Zmluvné právo
informačný list dostupný v MAISe
dotazník - "nemorálne" zmluvy
prípadové štúdie
podmienky hodnotenia

Konkurz a reštrukturalizácia
informačný list dostupný v MAISe

Mimosúdne riešenie sporov
informačný list dostupný v MASe
sylabus prednášok

Deliktné právo
informačný list dostupný v MAISe

Európske súkromné právo
informačný list dostupný v MAISe
sylabus predmetu
otázky na skúšku

Prípadové štúdie z obchodného práva
informačný list dostupný v MAISe

Súborný seminár z občianskeho práva a aplikačná prax
informačný list dostupný v MAISe
Podmienky pre absolvovanie v letnom semestri akademického roka 2016/2017 pre denné aj externé štúdium tu.

Centrum právnej pomoci - právna klinika občianskeho práva
informačný list dostupný v MAISe

Centrum právnej pomoci - právna klinika rodinného práva
informačný list dostupný v MAISe

Bytové právo
informačný list dostupný v MAISe
syllabus a podmienky hodnotenia

Civil Law
informačný list dostupný v MAISe
otázky na skúšku
case studies
schedule

Droit européen des contracts
information sheet - MAIS
sylabus predmetu
otázky na skúšku

Einfuhrung in das slowakische Privatrecht
information sheet - MAIS

Europaisches Vertragsrecht
informačný list dostupný v MAISe

European Contract Law
information sheet - MAIS
schedule & literature
Lecture - Right to performance