Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry OaOP

Oznamy pre študentov externého štúdia (predmety SSOP, OPP I a OP I)

Dr. Hlušák oznamuje externým študentom 3. ročníka magisterského štúdia, že predmet Súborný seminár z občianskeho práva a aplikačná prax prebehne túto sobotu 24. 10. 2020 online formou. Pre zúčastnenie sa je potrebné pripojiť sa na MS Teams s prístupovým kódom kec098x. Zároveň prvé dve hodiny tohto predmetu budú z Práva duševného vlastníctva.

Oznam pre skupiny dr. Masláka (OPP II)

Dr. Maslák oznamuje študentom svojich skupín z predmetu OPP II, aby sa nasledujúci utorok, t. j. 13.10.2020, zúčastnili online skupín dr. Geškovej (kódy na jednotlivé skupiny sú uvedené v ozname na webe katedry nižšie). Je možné vybrať si skupinu dr. Geškovej, ktorá tomu-ktorému študentovi z časového hľadiska najviac vyhovuje.

Oznam pre študentov predmetu OPP II

Dr. Gešková a dr. Maslák oznamujú študentom aj touto formou prístupové kódy do skupín (MS Teams) na prednášky, ako aj jednotlivé cvičenia z predmetu OPP II.

Kód na pripojenie pre prednášku - kfatyxj

Kód na pripojenie pre cvičenie č. 1 (cvičiaci dr. Maslák) - swyeff7

Kód na pripojenie pre cvičenie č. 2 (cvičiaci dr. Maslák) - kquxdon

Kód na pripojenie pre cvičenie č. 3 (cvičiaci dr. Gešková) - 6zztyy8

Kód na pripojenie pre cvičenie č. 4 (cvičiaci dr. Gešková) - 121g1bv

Kód na pripojenie pre cvičenie č. 5 (cvičiaci dr. Gešková) - 6knnmk6

Oznam pre študentov predmetu Zmluvné právo

Doc. Jurčová oznamuje študentom predmetu Zmluvné právo, aby si pozreli podklady a pokyny (v systéme Moodle) k prvému semináru, ktorý sa uskutoční dňa 28.9 o 15.00 hod online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Kód na prístup do tímu: ibhxm3g

Oznam pre študentov Kliniky spotrebiteľského práva a Kliniky ochrany spotrebiteľa

JUDr. M. Budjač, PhD. oznamuje študentom, ktorí majú v zimnom semestri akademického roka zapísané predmety Klinika spotrebiteľského práva a Klinika ochrany spotrebiteľa, že výučba bude v prvých piatich týždňoch semestra prebiehať dištančnou formou, a v nadväznosti na rozhodnutie vedenia Právnickej fakulty TU možno počnúc šiestym výučbovým týždňom semestra predpokladať aj prezenčnú formu výučby predmetov.

Právna klinika pre občanov mesta Trnava online

Dr. Maslák oznamuje študentom, ktorí majú zapísanú Právnu kliniku pre občanov mesta Trnava I, že táto bude v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 prebiehať online formou. Obyvatelia mesta Trnava budú môcť kontaktovať kliniku prostredníctvom e-mailu, ako aj telefonicky. Študenti budú počas semestra vypracovávať pridelené prípady. Študenti budú bližšie kontaktovaní ohľadom priebehu kliniky vyučujúcim na ich e-mailové adresy. Zároveň sa dňa 23.9.2020 (streda) o 8:00 uskutoční úvodné stretnutie študentov a supervízora kliniky prostredníctvom programu MS Teams.

Informácia k štátnej skúške z Občianskeho práva

Milé študentky, milí študenti,
 
keďže sa blížia termíny povinnej štátnej skúšky z občianskeho práva realizovanej on-line formou cez aplikáciu MS Teams, dovoľujeme si Vám poskytnúť nasledovné informácie, týkajúce sa skúšobného spojenia študenta s určeným členom komisie pred štátnou skúškou:
- skúšobné on-line pripojenie v aplikácii MS Teams sa uskutoční pred konaním všetkých termínov štátnej skúšky z občianskeho práva výlučne so študentmi, ktorí o takéto preskúšanie pripojenia prejavia záujem