Skočiť na hlavný obsah

Akademický senát

Od vzniku Právnickej fakulty v Trnave sa venuje mimoriadna pozornosť samospráve fakulty ako súčasti verejnej vysokej školy. Na fakulte po celú dobu existencie pôsobí Akademický senát fakulty zložený z 15 členov, z toho 5 členov senátu sú študenti. Členov zamestnaneckej časti fakulty volia v priamych voľbách s tajným hlasovaním učitelia a výskumní pracovníci fakulty, členov študentskej časti, vrátane doktorandského štúdia, volia študenti fakulty. Funkčné obdobie senátu fakulty je štyri roky. Právnická fakulta má svoje zastúpenie v senáte Trnavskej univerzity, a tak sa výrazne podieľa na samosprávnom riadení tejto inštitúcie. Práca akademického senátu a jednotlivých členov senátu je orientovaná nielen na samotné zasadnutia tohto orgánu, ale aj na to, aby sa na jeho rozhodnutiach spolupodieľala celá akademická obec. Samotné zasadnutia senátu  fakulty sa konajú najmenej dva razy za akademický rok a sú verejné.

Do pôsobnosti senátu fakulty patrí schvaľovanie vnútorných predpisov na návrh dekana. Akademický senát fakulty ako súčasť volebného zhromaždenia volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje či schvaľuje návrhy rektora na odvolanie dekana, prípadne navrhuje rektorovi osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovanie nového dekana. Akademický senát fakulty vstupuje aj do ďalších dôležitých úloh fakulty. Vyjadruje sa k návrhu dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov a na návrh dekana schvaľuje vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty. Schvaľuje návrh rozpočtu fakulty a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty. Senát schvaľuje aj dlhodobé zámery vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty, ako aj dôležité výročné správy o činnosti fakulty a jej hospodárení. Akademický senát prerokováva návrhy nových študijných programov, návrhy na úpravu študijných programov a schvaľuje podmienky prijatia na štúdium. Na návrh dekana schvaľuje tiež zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk fakulty.

Funkčné obdobie v súčasnosti pôsobiaceho senátu začalo plynúť dňa 14. októbra 2023 a v zmysle Štatútu fakulty trvá štyri roky.

Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave je možné kontaktovať prostredníctvom jeho orgánov na emailovej adrese senatpftu [at] truni.sk.