Skočiť na hlavný obsah

Poslanie / História

poslanie / historia
 

Právnická fakulta je centrom právnického vzdelávania a vedeckého výskumu v oblasti práva s dôrazom na zásady a kultúru otvorenosti, transparentnosti, nediskriminácie, rovnosti šancí a rešpektovania etických štandardov výučby, vedy a výskumu. Fakulta poskytuje základné i rozširujúce štúdium všetkých odvetví verejného, súkromného práva i práva EÚ, rovnako ako podporných právnych disciplín historickoprávnej, filozofickoprávnej a etickej povahy. Intenzívne podporuje internacionalizáciu výučby, vedy a výskumu, individualizovaný prístup a spoluprácu v normatívnej i aplikačnej oblasti práva. 

Úzko spolupracuje s právnou praxou, študenti sú podporovaní v absolvovaní odbornej právnej praxe podľa vlastného výberu, napr. na štátnych orgánoch, v orgánoch EÚ, v advokátskych kanceláriách, na súdoch, v obciach, mestách, na právnych oddeleniach obchodných spoločností či inde podľa vlastného výberu, vrátane možností stáží a štúdia v zahraničí (http://iuridica.truni.sk/aktuality/erasmus-pre-studentov). 

Právnická fakulta venuje pozornosť klinickému vzdelávaniu (napr. klinika práv pacientov, klinika ochrany obetí trestných činov, klinika občianskej spoločnosti, klinika azylového práva, klinika spotrebiteľského práva, klinika penitenciárnej starostlivosti, klinika ochrany práv detí, klinika antidiskriminačného práva), vzdelávaniu v oblasti etických dilem, vzdelávaniu v cudzom jazyku (http://iuridica.truni.sk/vzdelavanie-v-anglickom-jazyku) a všestrannému rozvoju svojej akademickej obce (http://iuridica.truni.sk/udalosti). Fakulta ponúka študentom rôzne  prednášky odborníkov z praxe, workshopy orientované na aktuálne problémy právnej praxe, spoločenského diania ako aj problematiku pôsobenia právnických povolaní. Fakulta podporuje aktívne zapájanie sa študentov do rôznych súťaží a publikačných aktivít aj v rámci autorskej spolupráce s učiteľmi fakulty. V rámci vzdelávania je venovaná mimoriadna pozornosť aj ekologickej a spoločenskej zodpovednosti.

Pedagógovia pôsobia v rôznych právnických profesiách, v rámci prepájania vedy s praxou sa zúčastňujú tvorby a posudzovania právnych predpisov, rôznych právnych stanovísk a vyjadrení, aktívne vystupujú na domácich a zahraničných konferenciách a zapájajú sa do spoločenského diania (http://iuridica.truni.sk/fakulta-v-mediach). V centre pozornosti všetkých pedagógov sú študenti - ich odborný, osobnostný a profesijný rast, ktorý sa každoročne prejavuje aj v oceneniach študentov Právnickej fakulty (http://iuridica.truni.sk/uspechy-studentov).

logo

Historická Trnavská univerzita v Trnave a jej teologická fakulta a filozofická fakulta boli založené  v r. 1635. Štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity bolo otvorené neskôr. Na historickej Právnickej fakulte Trnavskej univerzity začali prednášky 16. januára 1667. Právnická fakulta skončila svoju činnosť v Trnave v školskom roku r. 1776/ 1777. Na historickej Právnickej fakulte Trnavskej univerzity sa právo vyučovalo a právna veda vedecky rozvíjala nepretržite 110 rokov.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity obnovila na Trnavskej univerzite v Trnave svoje pôsobenie v školskom roku 1998/ 1999 viac ako po 200 rokoch, a to v októbri 1998. Po súhlase Akreditačnej komisie a Vlády Slovenskej republiky a v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky vydal rektor Trnavskej univerzity dna 1. októbra 1998 zriaďovaciu listinu, na základe ktorej sa začala v plnom rozsahu uplatňovať právna subjektivita fakulty vo všetkých oblastiach jej činnosti.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave získala následne v akreditačnom konaní r. 2000 oprávnenie uskutočňovať štátne skúšky na priznanie akademického titulu “magister” (skratka “Mgr.”), oprávnenie na uskutočňovanie rigorózneho konania na priznanie akademického titulu “JUDr.”, ako aj oprávnenie organizovať v príslušných vedných odboroch doktorandské štúdium a priznávať vedecko-akademickú hodnosť “philosophiae doctor” (skratka “PhD”). Získala tiež oprávnenie na habilitačné konanie a následné priznávanie titulu “docent”,  ako aj  uskutočňovanie inauguračného konania a priznávania titulu “profesor” v príslušných vedných odboroch.