Skočiť na hlavný obsah

Ocenenia fakulty

ver

Profil kvality vedeckej činnosti našej fakulty bol v roku 2022 ohodnotený ako najlepší v oblasti ,,Právne vedy´´ na Slovensku.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky periodického hodnotenia výskumnej vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, ktorému sa po prvýkrát podrobili všetky slovenské vysoké školy a SAV v oblastiach, v ktorých vykonávajú výskum, vývoj, či inú tvorivú činnosť.
Profil kvality vedeckej činnosti našej Právnickej fakulty bol nezávislou hodnotiteľskou komisiou zloženou výlučne zo zahraničných odborníkov ohodnotený najvyššie zo všetkých inštitúcií, vykonávajúcich výskum v oblasti Právne vedy.
Presne 80% publikačných výstupov zaradila hodnotiteľská komisia do najvyšších kategórií medzinárodnej (44%), významnej medzinárodnej (28%) a dokonca svetovej kvality (8%).
Publikačné výstupy boli hodnotené z hľadiska ich originality (ako výstup prispieva k porozumeniu, znalostiam a tvorivej činnosti v príslušnej oblasti výskumu), významnosti (ako výstup ovplyvnil alebo má potenciál ovplyvniť poznanie a vedecké myslenie) a rigoróznosti (ako výstup demonštruje intelektuálnu súvislosť a integritu).
https://ver.cvtisr.sk/vysledky/

nica

PF TU na 1. mieste na Slovensku v rámci Nica.team Law school ranking.

Nica.team Law school ranking hodnotí vyše 1600 právnických fakúlt na svete podľa kritéria úspešnosti v simulovaných súdnych sporoch, a to na národnej, európskej a svetovej úrovni.

Podľa výsledkov za rok 2022 sa Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave umiestnila na prvom mieste na Slovensku, za čo patrí vďaka našim moot courts študentom.

https://nica.team/