Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry OaOP

Skúška z predmetu OPP I

Vážení študenti,

skúška z predmetu OPP I bude prebiehať formou, ako bola pôvodne oznámená na začiatku semestra. Pôjde teda o test s 9-timi testovými otázkami (vždy len jedna odpoveď je správna) a s jednou otvorenou otázkou. Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod, za otvorenú otázku je možné získať 3 body.

Klasifikačná stupnica:
12-11=A
10=B
9=C
8=D
7=E
6-0=Fx.

Z dôvodu súčasnej situácie však bude vyplnenie testu prebiehať prostredníctvom systému moodle. Vypracovanie testu bude časovo obmedzené, bližšie Vás ešte budeme informovať.

Oznam k predmetu Bytové právo

Vážení študenti predmetu "Bytové právo",

z dôvodu zrušenia prezenčnej výučby je potrebné sledovať zverejnenia k predmetu v univerzitnom systéme moodle (moodle.truni.sk), kde sa nachádzajú študijné materiály (najmä podrobné prednášky a ďalšie prípadné doplňujúce materiály, praktické cvičenia a úlohy na zamyslenie), informácie o podmienkach absolvovania predmetu a o záverečnej skúške, ako aj otvorené diskusné fórum na vysvetlenie akýchkoľvek nejasností v matérii predmetu.

Oznam k predmetu OPH II

Vážení študenti,

vzhľadom na pretrvávajúci mimoriadny stav je nutné modifikovať výučbu a skúšku z predmetu OPH II.

Náhradou prezencnej výučby je odovzdanie dvoch vypracovaných zadani /denní/, jedného externí, keďže v rámci sústredení absolvovali pomerne väčšiu časť výučby ako denní.

Odovzdanie náhradného plnenia je predpokladom účasti na skúške. Zadania v počte 2 ks treba odovzdať do 6.5.2020.

OPP II - prednášky a zadanie pre externistov

Vážení študenti externého štúdia,

z dôvodu aktuálnej situácie a prerušenia výučby Vás prosíme, aby ste sledovali materiály v systéme moodle (moodle.truni.sk), kde sú nahraté prednášky potrebné pre úspešné absolvovanie skúšky. Zároveň je v systéme moodle dostupné aj zadanie s obvyklými otázkami, ktoré sa zvykneme pýtať na skúške (dostupné aj tu). Prosíme Vás o vypracovanie zadania do 6.4.2020 a jeho odoslanie na mail dr. Maslákovi.

 

Oznam pre študentov OPH RP

Zmena z dôvodu mimoriadnej situácie a prerušenia obdobia výučby: pôvodné termíny priebežného hodnotenia  (test kombinovaný s otvorenými otázkami) dňa 14.3.2020 a dňa 25.4.2020 sa nahradia novým termínom. Ten bude stanovený hneď ako to umožní situácia. Prosím sledujte oznam v tejto sekcii. Rozsah otázok sa z pôvodne stanovených rozsahov pre jednotlivé termíny mení na rozsah všetkých otázok predmetu. Zároveň sa upravuje počet bodov, ktoré možno na 1 písomke získať, a to na 30b. za testové otázky a 10b. za otvorené otázky. Podklady na obdobie prerušenia výučby nájdete v Moodle.

Oznam pre študentov OPH VC

Pôvodné termíny písomiek 26.03.2020 a 30.04.2020 sa nahrádzajú novým termínom, ktorý je stanovený na predposledný týždeň výučby na jednotlivých cvičeniach (bez ohľadu na prípadné zmeny v trvaní výučbového obdobia semestra). Rozsah otázok sa z pôvodne stanovených rozsahov pre jednotlivé termíny mení na rozsah všetkých otázok predmetu. Zároveň sa upravuje počet bodov, ktoré možno na 1 písomke získať, a to na 30b. za testové otázky a 10b. za otvorené otázky. Podklady pre štúdium na obdobie prerušenia výučby postupne nahrávané v Moodle.

Materiály k OP

Milí študenti,

z dôvodu prerušenia výučby na našej univerzite je potrebné sledovať všetky potrebné informácie ohľadne náhradného spôsobu výučby k predmetu Obchodné právo v systéme Moodle.

To isté platí aj pre predmet Podnikateľské právo.

 

Prednášky k OPH II a OPP I - Moodle

Vážení študenti,

doc. Jurčová oznamuje, že do systému Moodle v rámci predmetu Občianske právo hmotné II pridala prednášky, a to až za obdobie do 24.3.2020, keďže v nasledujúcich dvoch týždňoch je na univerzite prerušená výučba. Študentom sa zároveň odporúča aj samoštúdium všeobecnej časti záväzkového práva z cvičebnice.